برچسب: مرکز گفتار درمانی در شهرک غرب

  • گفتار درمانی در شهرک غرب

    گفتار درمانی در شهرک غرب کودکان دوساله قابل مقایسه نیستنداز نظر توانایی هایی که در گفتار دارند وقابل اهمیت نیست چرا که این تکامل گفتاری این کودکان در سن های مختلف رخ می دهد و همچنین عوامل مختلفی بر این توانایی گفتار کودک تاثیر گذار هستند . مرکز گفتار درمانی در شهرک غرب گفتار درمانی […]